Aici gasesti raspunsurile la cele mai frecvente intrebari puse de clientii nostri

1. La vanzarea unui mijloc fix neamortizat integral cheltuiala cu diferenta neamortizata este deductibila fiscal?

Potrivit art. 24 alin. 15 CF si pct. 71 indice 5 din Normele de aplicare ale CF, valoarea neamortizata a unui mijloc fix valorificat este deductibila la calculul profitului impozabil. Incepand cu data de 01 ianuarie 2007 mijloacele fixe incomplet amortizate nu mai trebuiesc vandute prin unitati specializate. Mentionam ca de la aceasta data sunt recunoscute si reevaluarile contabile.

2. Cum completez o factura?

Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii: • seria si numarul facturii; • data emiterii facturii; • numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura; • numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al beneficiarului de bunuri sau servicii daca acesta este persoana juridica; • numele si adresa beneficiarului de bunuri sau servicii daca acesta este persoana fizica; • denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau denumirea serviciilor prestate; • valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv T.V.A.; • cota de T.V.A. sau mentiunea scutit cu drept de deducere, scutit fara drept de deducere, neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare; Daca pentru acelasi beneficiar se livreaza bunuri sau se presteaza servicii cu regimuri sau cote diferite de impozitare, operatiunile pot fi consemnate intr-o singura factura fiscala cu obligatia de a mentiona in dreptul fiecarui bun/serviciu regimul si cota de T.V.A. aplicabile. valoarea T.V.A. pentru operatiunile taxabile.

3. Ce inseamna autofacturare?

Autofacturarea este o notiune noua introdusa prin Codul fiscal si se efectueaza numai de catre persoanele inregistrate ca platitori de T.V.A. Facturile fiscale emise prin autofacturare au urmatoarele particularitati: • au un regim fiscal special in sensul ca nu genereaza venituri in contabilitatea emitentului; • se emit numai daca operatiunile facturate sunt taxabile; • se emit numai in scopul T.V.A.; • numarul facturii fiscale trebuie sa fie identic cu numarul facturii prestatorului; • completarea facturilor trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii: – data emiterii facturii; – la rubrica furnizor: numele si adresa persoanei stabilite in strainatate; – la rubrica beneficiar: numele, adresa si codul de identificare fiscala de platitor de T.V.A.; – denumirea serviciilor prestate; – valoarea serviciilor, exclusiv T.V.A. , rezultata prin convertirea in lei a valutei la cursul de schimb in vigoare la data emiterii facturii fiscale; – cota de T.V.A.; – valoarea T.V.A.

4. Cum se face o factura de stornare de avans?

Regularizarea consta in stornarea facturii de avans la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura fiscala pe care se evidentiaza intreaga valoarea a bunurilor livrate sau tariful total al serviciilor prestate.

5. Cum corectez o factura?

Datele eronate inscrise in facturi fiscale sau alte documente legal se pot corecta astfel: • cand documentul nu a fost transmis beneficiarului se anuleaza si se emite un nou document; • cand documentul a fost transmis beneficiarului se emite un nou document care trebuie sa cuprinda: – informatiile din documentul initial; – numarul si data documentului corectat; – valorile cu semnul minus; – informatiile si valorile corecte.

6. Cum se imputa marfa lipsa din gestiune?

In cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, administratorii vor lua măsura imputării acestora la valoarea lor de înlocuire. Conform Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, prin valoare de înlocuire se înţelege costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei. Acesta va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piată, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv taxa pe valoare adăugată, cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din specialişti în domeniul respectiv. In contabilitate, bunurile constatate lipsă la inventariere se evidenţiază pe seama cheltuielilor, după natura lor. Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă, iar lipsurile imputabile se recuperează, de la persoanele vinovate, la valoarea de înlocuire, determinată potrivit prevederilor menţionate anterior. Din punct de vedere fiscal, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile constatate lipsă din gestiune sunt considerate livrări de bunuri, prin urmare trebuie colectată taxa pe valoare adăugată. Fac excepţie de la această prevedere perisabilităţile, în limitele prevăzute prin lege, bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate, conform condiţiilor prevăzute în Normele metodologice la Codul fiscal. Din punctul de vedere al impozitului pe profit, sunt considerate nedeductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme. Prin urmare, cheltuiala cu descărcarea din gestiune a mărfurilor lipsă la inventariere, imputabile, va fi o cheltuială deductibilă la calculul impozitului pe profit.

7. Cum facturez clientilor din UE si din afara UE?

A. Daca CLIENTUL meu este persoana juridica, membra UE, cu sediu fix in Comunitate, si este inregistrata in scop de TVA (adica imi transmite codul de inregistrare in scop de TVA), factura emisa de “SOCIETATEA MEA” emite factura fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona “scutit cu drept de deducere”.

B. Daca CLIENTUL meu este persoana juridica, membra UE, cu sediu fix in Comunitate, si nu este inregistrata in scop de TVA, factura emisa de “SOCIETATEA MEA” emite factura cu TVA.

C. Daca CLIENTUL meu este persoana fizica, membra UE, din Comunitate, factura emisa de “SOCIETATEA MEA” emite factura cu TVA.

D. Daca CLIENTUL meu este persoana juridica, membra NON UE, cu sediu fix in Afara Comunitatii, factura emisa de “SOCIETATEA MEA” emite factura fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona “scutit cu drept de deducere”. 5. Daca CLIENTUL meu este persoana fizica, membra NON UE, din Afara Comunitatii, factura emisa de “SOCIETATEA MEA” emite factura fara TVA. Pe coloana de TVA, va mentiona “scutit cu drept de deducere”.

8. Ce se intampla in cazul in care am pierdut factura de achizitie?

Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul Fiscal sau cu alte documente care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul Fiscal, cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. 78. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va mentiona ca înlocuieste factura initiala. Pentru carburantii auto achizitionati, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, daca au mentionat codul fiscal al cumparatorului. Facturile sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile aflati în deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau alte unitati similare, sunt aceleasi documente prevazute la alin. (1) pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata, însotite de decontul de deplasare. Aceleasi prevederi se aplica si în cazul personalului pus la dispozitie de o alta persoana impozabila sau pentru administratorii unei societati comerciale.

9. Care este nivelul dobanzilor si a penalizatilor de intarziere?

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu 01.03.2014. Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, incepand cu 01.07.2013. 

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

10. Care sunt termenele de plata ale impozitului pe cladiri?

Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua transe egale, pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

11. In ce situatii, nu se datoreaza taxa pentru afisaj si reclama?

Pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

14. Care sunt conditiile pentru a fi microintreprindere si care este cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor?

O microintreprindere in sensul Codului Fiscal, este o persoana juridica care indeplineste cumulativ la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent conditiile: realizeaza venituri mai putin din domeniul bancar, asigurari si reasigurari, jocuri de noroc, consultantei si managementului ( nu mai mult de 20% din total venituri) care nu depasesc 65.000 EURO la cursul de schimb de la 31 decembrie a anului respectiv si are capital social detinut de alte persoane decat statul si autoritatile locale. Cota de impunere a veniturilor este de 3%.
Modificarea plafonului de la 100.000 Euro la 65.000 Euro a intrat in vigoare de la data de 1 februarie 2013 prin OG nr. 8/2013.

15. Pierderea anuala stabilita prin declaratia anuala de impozit pe profit se recupereaza?

Din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi;

17. Care este limita de deducere a cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit?

3‰ din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

18. Care este nivelul de venituri realizate in cursul unui an fiscal de catre o microintreprindere de la care va plati impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita?

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 Euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare din limitele prevazute, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Termenul de comunicare este de 30 zile de la data de la care nu mai sunt indeplinite oricare din cele doua conditii.

Mai ai si alte intrebari? Contacteaza-ne